Động cơ điện xoay chiều là một thiết bị biến đổi năng lượng điện xoay chiều thành năng lượng chuyển động cơ. Để hiểu rõ hơn bản chất của động cơ điện. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Gọi P, P$_i$, ∆P lần lượt là công suất toàn phần; công suất hữu ích và công suất